آقای Bahram Hasanzadeh Kiabi

Bahram Hasanzadeh Kiabi

دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران

Researcher ID: (180452)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران