آقای Akbar Mohammadi

Akbar Mohammadi

مدیر مرکز آموزش و پژوهشهای سازمان برنامه و بودجه استان کردستان و مدرس مدعو برنامه ریزی شهری گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180551)

85
34
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers