آقای دکتر Parviz Rezvani Moghaddam

Dr. Parviz Rezvani Moghaddam

استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180570)

111
279
1
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers