آقای دکتر Mohammad Hossein Mahdavi Adeli

Dr. Mohammad Hossein Mahdavi Adeli

دانشیار ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180588)

3
45
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers