آقای دکتر Mohamad Hassan Rashed Mohasel

Dr. Mohamad Hassan Rashed Mohasel

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180601)

80
140
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers