طه رزم آرا | سیویلیکا

طه رزم آرا

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی طه رزم آرا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی (هیات تحریریه)

مقالات طه رزم آرا در کنفرانس های داخلی

ارزیابی روش های مؤثر بازاریابی ورزشی از دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی استان کردستان
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی استان کردستان
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل مؤثر بر پیدایش، گسترش وراه های کنترل آن(مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان کردستان)
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
بررسی توان هوازی، شاخص های پیکر سنجی WHR)، BMI،(BF%,WC و سوخت وسازی عوامل خطرزای قلبی- عروقی مردان غیر ورزشکار شهر سنندج
سال 1393
ارائه شده در همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی وعلل آسیب زا در دانش آموزان کشتی گیرپسر کانون های ورزشی آموزش وپرورش استان کردستان
سال 1393
ارائه شده در همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
بررسی توان هوازی، شاخص های پیکر سنجی ( WHR ، BMI ، BF%,WC ) و سوخت و سازی عوامل خطرزای قلبی عروقی مردان غیر ورزشکار شهر سنندج
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی وعلل آسیب زا در دانش آموزان کشتی گیر پسر کانون های ورزشی آموزش و پرورش استان کردستان
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی

مقالات طه رزم آرا در ژورنال های داخلی

فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل موثربرپیدایش، گسترش وراه های کنترل آن(مورد مطالعه:ادارات ورزش وجوانان استان کردستان)
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی
بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی بانوان پرستار شاغل در بیمارستان های دولتی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی
رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی
رابطه استرس شغلی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی
رابطه پیاده سازی مدیریت دانش و بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی
مسوولیت مدنی ورزشکاران در حین عملیات ورزشی از دیدگاه فقها
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی