مسعود خزائی | سیویلیکا

مسعود خزائی

مدیر اجرایی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مسعود خزائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی (مدیر اجرایی)

مقالات مسعود خزائی در کنفرانس های داخلی

اثر نوع بسترهای آلی بر اسیدیته ورمی کمپوست و خصوصیات رشدی کرم های خاکی گونه Eisenia foetida
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار