Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Dariush Mazaheri

Dr. Dariush Mazaheri

استاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180780)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Dariush Mazaheri

سمتهای علمی و اجرایی Dariush Mazaheri در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Dariush Mazaheri در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه
هیات تحریریه

Dariush Mazaheri Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط صفات جوانه زنی با تحمل به تنش خشکی درگیاه جو اسپانتانئومسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات زراعی و فیتوشیمیایی در توده های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عناصر کم مصرف آهن و روی بر بهبود عملکرد 3 رقم گندم بهارهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مرحله رشد رویشی گز روغنی Moringa peregrina (Forssk.) Fiori تحت تنش شوریدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت مخلوط یونجه واسپرس برعملکردعلوفه تولیدیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت مخلوط یونجه واسپرس واثربخشی برکیفیت علوفهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهتنوع فنوتیپی خواب بذر در اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum بومی اقلیم های مختلف ایراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
8دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ژرم پلاسم جو وحشی (.Hordeum spontaneum L) در بانک ژن گیاهی ملی ایراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود بیولوژیک فسفر بر روی ذرت در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفرهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کود بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر روی اجزاء عملکرد ذرتهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کشت مخلوط یونجه و اسپرس بر کنترل سرخرطومی برگ یونجهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی (آلی، شیمیایی و تلفیقی)، بر شاخص سطح برگ و زیست توده اسفرزه (Plantago ovata Forsk)، تحت رژیم های مختلف آبیاریاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های آبیاری و سامانه های مختلف تغذیه بر محتوای عناصر غذایی در اندام های هوایی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهاثرکودهای آلی برکاهش اثرات تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرورمی کمپوست کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی NPK برعملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده ازمنابع و مقادیر مختلف مصرف فسفردرعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک درزراعت ذرت (Zea mays . L)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مراحل مخلتف برداشت و باقیمانده کودهای شیمیای وآلی برکمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگرفرنگی (Cynara scolymusیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای شیمیایی و آلی بربعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگرفرنگی Cynara scolymusیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی علوفه و شاخصهای سودمندی درکشت مخلوط ارزن ـ سویایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیمارهای مختلف کودی برعملکردواجزاء عملکرد دانه اسفرزه تحت رژیمهای مختلف آبیارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکوددامی شیمیایی و تلفیق کودهای دامی و شیمیایی برعملکردواجزای عملکرد اسفرزه گوش اسبی (Plantago Ovata Forskیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهعملکردنیتروژن گندم زمستانه Triticum aestivum L.) تحت تاثیررقابت جو وحشی(Hordeum spontaneum Kochیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهاثرالگوی کشت و تراکم ذرت(Zea mays L.) برروی زادآوری علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهتولید جو تحت سیستم‌های مختلف کم آبیاری و کودیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت و عملکرد علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) در تراکم های مختلف کاشتهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) در تراکم های مختلف کاشتهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های حاصلخیزی خاک (شیمیایی، تلفیقی و آلی) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کنگر فرنگییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی در سیستمهای خاکورزی و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ایدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیکی ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) در کشت مخلوطدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کشت افزایشی ارزن دم روباهی در زمان های سبز شدن مختلف در مخلوط با ذرتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
31دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت مخلوط ذرت با ارزن دم روباهی بر کنترل علف های هرزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (Vigna radiata L.) بر کمیت علوفه و زیست توده علف های هرزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ و تراکم آرایش بر عملکرد و دانه برنج رقم طارم در منطقه دورود لرستاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهاثر نیتروژن بر عملکرد و شاخص های رشد چند رقم سورگوم علوفه ای در کرماندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط همداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تلقیح بذر با عناصر میکرو بر مقاومت به خشکی ارقام گندم درمنطقه سیستاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
37دریافت فایل PDF مقالهواکنش رشد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) و جو وحشی (Hordeum spontanerum Koch) به نیتروژن با استفاده از روش افزایشیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیرگیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن برخصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ایدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ایدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه ارقام مختلف جو از نظر کشت دو منظوره (علوفه‐ دانه) و رسم منحنی رشد در منطقه جیرفتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات رقم و تاریخ کاشت بر روی عملکرد ارقام جو در منطقه جیرفتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تراکم بر روی شاخص های رشد و عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زمان های شروع و قطع آبیاری بر عملکرد و رشد ارقام مختلف پنبه در منطقه ورامیننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین مناسب ترین زمان شروع و قطع آبیاری و اثر متقابل آن در زمان زودرسی و رشد ارقام مختلف و عملکرد پنبهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نیتروژن، آبیاری و مصرف پیکس بر روی زودرسی و عملکرد پنبهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد آفتابگردان (هیبرید آذرگل) در منطقه کرماننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
48دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه خسارت یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای ارقام چغندرقندنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند جوانه زنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در دماهای مختلف و تعیین دمای پایهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان افزایش تحمل به یخ زدگی درگیاهچه چغندرقند تحت شرایط دمای پائین و تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
51دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مدلهای رقابت مبتنی بر سطح برگ نسبی علف های هرز در گیاهان زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت ارقام گندم نان به تنش خشکی در مرحله جوانه زنینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود دامی و کودهای بیولوژیک در گندم با استفاده از فسفر 32هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
54دریافت فایل PDF مقالهنقش همزیستی قارچ های میکوریزا در جذب عناصر ماکرو میکرو در گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت مخلوط ارقام سویاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم هیبرید ذرتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کشت مخلوط پنبه و ذرت دانه ای بر روی میزان علک در منطقه ورامینهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
58دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی اثر نیتروژن خاک بر تولید چغندر قندهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ذرت دانه ای (کشت بهاره) در منطقه جیرفتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
60دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ های مختلف کاشت ارقام سویا بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آنها در کشت دوم در استان مازندرانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
61دریافت فایل PDF مقالهتجزیه رشد و عملکرد ارقام ماش با تراکم های مختلف در کشت تابستانه در منطقه خرم آبادهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اندازه بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط دیمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بوته بر روی ارتفاع و اجزا عملکرد ارقام ماش در کشت تابستانه تحت شرایط اقلیمی سیستانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای آن در هیبرید متوسط رس ذرت سینگل کراس 647هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کنجد رقم دشتستان در منطقه برازجانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
66دریافت فایل PDF مقالهبرری اثرات مقادیر کود پتاسیم بر عملکرد ارقام سیب زمینی (طرح استمرار تولید) در منطقه جیرفتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
67دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم و تریتیکاههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی روی روند رشد شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه و دانه دو رقم هیبرید ذرتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
69دریافت فایل PDF مقالهآنالیز های رشد و عملکرد بیولوژیکی ذرت و سیا در سیستم های کشت مخلوط و تک کشتیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
70دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تراکم کاشت بر روی عملکرد اقتصادی و بیولوژیک شاخص برداشت و شاخص های رشد در ارقام ماشهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
71دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیک کنجد رقم شبستان در منطقه برازجانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی ومطالعه عوامل اکولوژیک و فیزیولوژیک روی پتانسیل تولید سه رقم ذرت دانه ایهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
73دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی بر تغییرات ماده موثر گل راعیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کاربرد پتاسیم در شرایط تنش بر روی ذرت سورگوم وارزنهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی بر روی خواص کمی و کیفی ذرتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کشت مخلوط پنبه و ذرت دانه ای بر روی میزان علک در منطقه ورامینهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
77دریافت فایل PDF مقالهکشت مخلوط بعنوان یک راه افزایش و پایداری محصولسومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1373
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی کشت مخلوط دو رقم ذرت در مقادیر مختلف کود نیتروژنکنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی1400

Dariush Mazaheri Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ، آرایش کاشت و سطوح نیتروژن بر ماده موثره برگ و گل، عملکرد و اجزای عملکرد دانه راش گندم (Fagopyroum esculentum Moench)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاهی و تنش خشکی بروی صفات فیزیولوژیک و عملکرد نهایی در ارقام کلزا (Brassica spp. L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
3دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی باکتری های محرک رشد از ریشه گاه آویشن دنایی و بررسی توانایی آن ها در بهبود جوانه زنی بذرفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات کیفی دانه ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم های کم آبیاری و تیمارهای مختلف کودیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum L بومی اقلیم های مختلف ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر فرونشانی علف های هرزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهاثر توام خاک دهی و مالچ زنده بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شویدفصلنامه به زراعی کشاورزی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه ایSorghum bicolor و ارزن مرواریدیPennisetum sppفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمزPhaseolus vulgarisبا تاج خروس ریشه قرمزAmaranthu retroflexus با استفاده از مدل افت عملکردفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های مختلف حاصلخیزی خاک(آلی، تلفیقی و شیمیایی)روی کمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگر فرنگیCynara scolymusفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (mays Zea )و ماش سبز (radiata Vigna (بر کمیت علوفه و زیست توده علفهای هرزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
15دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابری زمین و برخی از ویژگیهای کیفی علوفهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1388
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهزنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارتدوفصلنامه چغندرقند1383
19دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب استهلاک نوری و راندمان مصرف نور چغندرقند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتروژندوفصلنامه چغندرقند1381
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1374
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایراندوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1399
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های کم آبیاری و تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه گوشفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان کشت و کشت مخلوط بر خصوصیات رویشی و زایشی لوبیا ی معمولی ) )Phaseolus vulgaris و عملکرد بیولوژیکی ذرت علوفه ای ) )Zea maysفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1382
25دریافت فایل PDF مقالهتجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ایفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1382

Dariush Mazaheri Researchs

create: 2 June 2019 - view 907
Support