آقای دکتر Mahmoud Daneshvar Kakhki

Dr. Mahmoud Daneshvar Kakhki

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180805)

27
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers