آقای دکتر Iraj Mahdavi

Dr. Iraj Mahdavi

ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180809)

168
36
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers