آقای دکتر Seyed Kazem Tabatabai

Dr. Seyed Kazem Tabatabai

استاد بازنشسته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180814)

1
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers