آقای دکتر Mehdi Ghomeshi

Dr. Mehdi Ghomeshi

استاد گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180850)

251
128
5
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers