سید جواد مولی | سیویلیکا

دکتر سید جواد مولی

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سید جواد مولی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله سلول و تحقیقات مولکولی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی سید جواد مولی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)
  • چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک (دبیر علمی)

مقالات سید جواد مولی در کنفرانس های داخلی

مهار بیان ژن نوکلئوستمین در رده سلولی سرطانی مثانه با واسطه استراتژی RNAi
سال 1386
ارائه شده در دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
مقایسه سطح بیان miR-886-5p در نمونه های بافتی Low grade و High grade سرطان مثانه
سال 1391
ارائه شده در دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
آنالیز شبکه مولکولی و سیگنالی مجموعهMRNA هدف (تارگتوم) MIR_218 درسرطان سینه در محیط in silico
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
کاهش بیان خانوادهMicroRNA 212/132 به عنوان نشانگر زیستی اختصاصی در تومور پستان
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
بررسی تغییرات بیانیmiR-1267 و 2276 miR-در نمونه بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
پیش بینی کامپیوتری و تأئید آزمایشگاهی ژنهای هدف ریزRNAجدید حفاظت شده
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
بررسی بیوانفورماتیکی امکان حضورmiRNA های جدید در ناحیه افزایش یافته3q26.33 در سرطان ریه
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
بررسی الگوی بیانیRNA غیرکدکننده بلندROR در طی تمایز عصبی سلول های بنیادی و تایید آزمایشگاهی وجود یکmiRNAبالقوه مستقر در اینترون دومROR
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
بررسی بیان و عملکردRNA غیر کدکننده بلند ضد تمایزANCRدر حین تمایز سلول ها یبنیادین به سلول های عصبی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
بررسی پروفایل بیانیmiRNAها در خلط، سرم و بافت بیماران مبتلا به سرطان ریه
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
بررسی تاثیر نانو کورکومین دندروزومی بر چرخه سلولی و القای اپوپتوسیس در رده سلولهای توموری5637 مثانه
سال 1390
ارائه شده در هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مقالات سید جواد مولی در ژورنال های داخلی

مقایسه بقا و تکوین فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان انجماد شیشه ای شده موش سوری با تخمدان تازه در محیط کشت
سال 1386
ارائه شده در دوماهنامه فیض
اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تاثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico
سال 1400
ارائه شده در مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی
بررسی تنظیم میزان بیان OCT۴B۱ به عنوان یک فاکتور کلیدی در تعیین حساسیت متفاوت سلول های نرمال و سلول های سرطانی پستان به کورکومین
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه بیماری های پستان
اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن نوروتروفین ۵ / ۴ در عضلات کند و تند تنش موش های صحرایی
سال 1392
ارائه شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان
بررسی بیان شاخص های سطحی CD۱۳۳، CD۴۴ و ABCG۲ در رده های سلولی ملانوما و ارتباط آنها با سلول های بنیادی سرطان
سال 1392
ارائه شده در دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی)
مقایسه تاثیر دوزهای مختلف (BMP۴)Bone Morphogenetic Protein ۴ و اریتروپویتین(EPO) بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به کلنی های اریتروئیدی
سال 1385
ارائه شده در فصلنامه پژوهشی خون
بیان ژن های خود بازسازی Oct-۴ ، Sox-۲ ، Nanog ، Nucleostemin ، Bmi-۱ و Sox-۹ در سلول های بنیادین مزانشیمی ورید بند ناف انسان
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه پژوهشی خون