آقای Bahram Nasernezhad

Bahram Nasernezhad

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180895)

40
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers