آقای Mohammad Naghizadeh

Mohammad Naghizadeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180912)

64
112
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers