آقای دکتر Jafar Sobhani

Dr. Jafar Sobhani

عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180949)

23
19
17
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs