آقای دکتر Seyed َAziz Arman

Dr. Seyed َAziz Arman

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181001)

23
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers