آقای دکتر Yaghoub Norouzi

Dr. Yaghoub Norouzi

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181105)

4
37
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers