آقای Naser Yousefi

Naser Yousefi

دانشیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181231)

35
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers