آقای Omid Isa Nejad

Omid Isa Nejad

استادیار دانشگاه کردستان

Researcher ID: (181232)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور