آقای Hekmat Amiri

Hekmat Amiri

عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181259)

18
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers