آقای دکتر Abol qasem Naqibi

Dr. Abol qasem Naqibi

استاد دانشگاه شهید مطهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181283)

10
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers