آقای Davar Shahsavani

Davar Shahsavani

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181293)

17
19
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers