آقای دکتر Behzad Shahmoradi

Dr. Behzad Shahmoradi

استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181310)

29
32
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers