شادروان آقای دکتر Behzad Ghare Yazi

Dr. Behzad Ghare Yazi

دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181317)

32
29
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers

Researchs