آقای دکتر Ebrahim Vasheghani Farahani

Dr. Ebrahim Vasheghani Farahani

Professor at Tarbiat Modares University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181348)

45
18
99
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers