آقای Naser Rezaii

Naser Rezaii

استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181369)

25
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers