آقای دکتر Firooz Tofigh

Dr. Firooz Tofigh

عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181445)

1
7
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران