عباس شریفی تهرانی | سیویلیکا

عباس شریفی تهرانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته گیاه پزشکی دانشگاه تهران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عباس شریفی تهرانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شیراز (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی (هیات تحریریه)

مقالات عباس شریفی تهرانی در کنفرانس های داخلی

جداسازی باکتریهای آنتاگونیست سودوموناس فلورسنت موثر بر قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه کلزا
سال 1386
ارائه شده در دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی کلزا با باکتری Burkholderia cepacia
سال 1386
ارائه شده در دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
نقش اکسین و سیدروفورهای میکروبی بر افزایش شاخصهای رشد گیاه لوبیا
سال 1388
ارائه شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
بررسی توان تولید سیدروفور 32 جدایه سودوموناس فلورسنت
سال 1388
ارائه شده در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تولید آنزیم های لیتیک پروتئاز، لیپاز و آمیلاز توسط سودوموناس های فلورسنت
سال 1388
ارائه شده در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

مقالات عباس شریفی تهرانی در ژورنال های داخلی

کنترل بیولوژیکی قارچ Rhizoctonia solani Kuhn عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از Burkholderia cepacia (ex. Burk) Yabucchi
سال 1387
ارائه شده در دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران
بررسی کارآیی برخی روش های سرولوژیکی و مبتنی بر PCR در تشخیص و ردیابی باکتری عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار
سال 1388
ارائه شده در دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران
تأثیر انواع محیط کشت و زمان بر تولید متابولیت های ضد میکروبی توسط سودومونادهای فلورسنت
سال 1389
ارائه شده در دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران
بررسی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در میزان کلونیزه کردن ریشه ارقام مختلف گندم و ایجاد مقاومت القایی علیه زنگ قهوه ای
سال 1390
ارائه شده در دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران
بررسی کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط باکتری Pseudomonas fluorescens استرین UTPF86 و تاثیر قارچ Rhizoctonia solani بر آن
سال 1390
ارائه شده در دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران
ارزیابی کیفی مجله های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سال 1396
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه
سال 1384
ارائه شده در دوفصلنامه چغندرقند
مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP
سال 1383
ارائه شده در دوفصلنامه چغندرقند
شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج
سال 1379
ارائه شده در دوفصلنامه چغندرقند