آقای Yousef Gorji

Yousef Gorji

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181478)

68
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers