خانم Shahzad Broumand

Shahzad Broumand

استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

Researcher ID: (181490)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.