جاوید بهرامی | سیویلیکا

دکتر جاوید بهرامی

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی جاوید بهرامی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران (هیات تحریریه)
  • فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی جاوید بهرامی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علامه طباطبائی (عضو هیات علمی)

مقالات جاوید بهرامی در ژورنال های داخلی

تاثیرپدیده ی نفرین منابع برتوسعه مالی و رشداقتصادی درقالب الگوی پانل پویا
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347-1380
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
شوک نفتی و بیماری هلندی :بررسی موردی ایران
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
عکس العمل های مالی مناسب در برابر تکانه های تصادفی رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد svar
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای صادرکننده نفت)
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
بررسی مقایسه ای اثرات کلان شوک های نفتی قبل و بعد از نیمه دهه 80: مورد کشورهای صادرکننده نفتی
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
بررسی آثار شوک های نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
استخراج منحنی بوریج ( بیکاری – فرصت شغلی U-V) در ایران
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تیوری و تکنیک)
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
اثر سیاست های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
سرمایهگذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران تحت رویکرد DSGE
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
نقش ادغام مالی بین‌المللی بر نوسانات تولید و تورم در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
طراحی یک مدل کلان‌سنجی پویا با لحاظ پویایی‌های صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر رفتار نرخ ارز؛ یک شبیه‌سازی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
بررسی عملکرد رژیمهای ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بینالمللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین
پویاییهای کلان اقتصادی مقرراتزدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانههای مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
تکانههای تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE)
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
ارائه چهارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی ؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا
سال 1396
ارائه شده در پژوهشنامه بازرگانی
پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین کننده آن در کشورهای در حال توسعه
سال 1396
ارائه شده در پژوهشنامه بازرگانی
تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش های اقتصاد ایران
سال 1392
ارائه شده در پژوهشنامه بازرگانی
نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE)
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
بررسی مقایسه ای سازوکار حراج بازار برق ایران با سازوکار حراج قیمت تسویه کننده بازار
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
بررسی نااطمینانی اثر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با رویکرد متوسط گیری مدل بیزی از برآوردهای کلاسیکی ( BACE )
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران ۱۳۸۶- ۱۳۶۷
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
تجزیه و تحلیل تورم با استفاده از مدل P*
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
کاربردهای سیاست مالی با حضور خانوارهایی با مصرف سرانگشتی با استفاده از تحلیل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
شبکه های اجتماعی، رفتار توده ای و نوسان نرخ ارز؛ یک شبیه سازی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مالی
پیش بینی شکاف دارایی- بدهی پویا در صنعت بانکداری ایران کاربرد الگوی عصبی- فازی تطبیقی و الگوی حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: یک بانک خصوصی)
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مالی
اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی بر بی ثباتی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت PVAR
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران: بررسی قواعد مالی بودجه دولت و صندوق توسعه ملی
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران
بررسی نظری سیاست های احتیاطی خرد و کلان قاعده مند در یک شبکه بانکی ناهمگن
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
Comparing the Volatility Spillovers among Financial Markets in Iran pre and post JCPOA: A VAR-BEKK-GARCH Approach
سال 1401
ارائه شده در Iranian Economic Review Journal
مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی)
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
مخاطرات اخلاقی مقایسه تاثیر حجم مبنا بر نقدشوندگی اوراق بهادار
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
اثر شوک عوامل موثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
بررسی رفتار تورم اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه ی بازار مسکن تهران
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
تاثیر شوک های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
دلالت های شوک های واقعی و اسمی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت نظام نرخ ارز ثابت: رویکرد نظریه مالیه تعیین قیمت
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد باثبات