آقای Fatholah Tari

Fatholah Tari

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181493)

6
9
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs