آقای دکتر Yadollah Dadgar

Dr. Yadollah Dadgar

استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181506)

6
52
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers