آقای دکتر GholamReza Keshavarz Haddad

Dr. GholamReza Keshavarz Haddad

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181507)

2
43
4
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers