آقای دکتر Mohammad Haghighat Kish

Dr. Mohammad Haghighat Kish

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181518)

44
22
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers