آقای دکتر Mahdi Nekoumanesh Haghighi

Dr. Mahdi Nekoumanesh Haghighi

استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181525)

33
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers