آقای Mahmoud Safari

Mahmoud Safari

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181544)

30
60
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs