آقای دکتر Jamal Khani Jazani

Dr. Jamal Khani Jazani

دانشیار ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181636)

11
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers