آقای دکتر Faez Din Parast

Dr. Faez Din Parast

استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181648)

1
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers