آقای پروفسور Seyedahmad Hashemi

Prof. Seyedahmad Hashemi

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181660)

198
124
64
1
4
9
13
1
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن برنامه ریزی درسی ایران

ISI Papers

 •  Parvaneh Doodman, Farzad Mohammad Jani, Seyed Ahmad Hashemi, Ali Asghar Mashinchi...Examining Spiritual Intelligence and Learning Style of High School Students in Lamerd Health, Spirituality and Medical Ethics. 2018;5(4):15-21
 •  Seyed Ahmad Hashemi, Abolfazl Abbasi...Determining the Mediating Role of Psychological Well -Being in the Relationship Between Spiritual Intelligence and Life Satisfaction of Nurses Working in Lamerd City Journal of Client-Centered Nursing CareAugust 2017 . Volume 3. Number 3
 •  Abbas Heravi 1, Afsaneh Zamani Moghadam2,*, Seyed Ahmad Hashemi3, Younos Vakil Alroaia4,, Abddulah Sajadi Jagharg...Evaluation of The Influential Factors in Human Resource Development in State-owned Enterprises Using a Mixed Method Journal of Applied Research on Industrial Engineering
 •  A. Heravi1,*, A. Zamani2, S.A. Hashemi3, Y. Vakil Alroaia4, A. Sajadi Jagharg2...Analysis of factors influencing human resource development for state-owned enterprises International Journal of Human Capital in Urban Management (IJHCUM
 •  Seyed Ahmad Hashemi, Mokhtar Ranjbar, Abbas Q ousef Razeghipour, altash ...Providing an Optimal Model of E-Citizen Education According to the Philosophical Foundations of Citizenship Education ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2021:5(3):152-166
 •  Mahmoud Hassani- Seyyed Ahmad Hashemi- Mahdi Bagheri...Investigating the Factors Affecting the Formation of Social Trust in Secondary School Students in Tehran Jundishapur Education Development Journal Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center Year 12, special issue2021
 •  Zohreh Tayefeh Seifi., Seyed Ahmad Hashemi and Abbas Gholtash...Designing a talent management model for high school: A qualitative study Biannual Journal of Education Experiences, Vol 4, No 2, Summer & Autumn, 2021
 •  Seyyed Ahmad Hashemi, Yousef Razeghipour...Investigate the Relationship between Leadership Style and Job Satisfaction among Employees of the Department of Education in Bushehr Province Volume 2, Issue 2, Summer and Autumn 2019, Pages 121-136
 •  batoul Ghaedi ,abbas Gholtash ,seyed ahmad hashemi ,ali asghar mashinch...The educational model of social constructivism and its impact on academic achievement and critical thinking Volume 3, Issue 2, Summer and Autumn 2020, Pages 79-102
 •  Seyed ahmad hashemi-ghodratollah mohammadi-abolfazl abbasi...Investigate the relationship between organizational climate and organizational health and job performance of administrators of school: a field study of lamerd city in iran International Journal of current life science,vol.4(5),2014
 •  Seyed ahmad hashemi...Structural Model for Occupational Prestige in Female Faculty in Azad University of Iranshahr "International journal of management and social sciences research (IJMSSR)",vol.3(3),2014
 •  Seyed ahmad hashemi, Razieh Noori...Studying the acquaintance of elementary teachers in learning theories in the lamerd city International Journal of Humanities and Cultural Studies,2016
 •  Seyed ahmad hashemi,abofazl abbasi,shbnam almasiyan...Investigation of Effective Factors on Achievement Motivation of students of the Islamic azad university, lamerd branch in 2011-2012 International SAMANM Journal of Marketing and Management,vol.2(2),2014
 •  Seyed ahmad hashemi,masoomeh ahmadipoor...Features of the Finnish educational system in the era of globalization curriculum Journal of natural science and humanities- 2018, volume 2, issue 1, pages: 1-4
 •  Seyed ahmad hashemi,sayed reza blaghat...Students’ Participation in Education as a Democracy Indicator: the Study of Sunbeam Composition Method in Guidance Schools of Iran , Hormozgan "Journal of Educational Studies" ISSN: 2162-6952,VOL.4(1), 2011
 •  سیداحمد هاشمی، حسن خضری، فرخنده کاظمی...Studying the Prevalence of Behavioral Disorders among Elementary School Students of Lamerd City in the Academic year2014-15 Journal of Changde Teachers University-Natural Science Edition,vol.15,2015
 •  سید احمد هاشمی، مهدی کوهستانی...INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL MANAGEMENT STYLE AND TEACHERS KNOWLEDGE SHARING IN SCHOOLS OF MOHR CITY IN THE ACADEMIC YEAR2016-2015 The lloab Journal, Vol.4,2016
 •  جمال الدین مصطفی، سید احمد هاشمی، پری سوسهابی، مریم برهمان...The role of ICT in learning teaching process An International Research On-line Journal POLAND 2013,Vol.72.

Conference Papers

Journal Papers

 • Designing a talent management model for high school: A qualitative study منتشر شده در مجله تجارب تعلیم و تربیت (1400)
 • تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت منتشر شده در فصلنامه مطالعات هنر اسلامی (1400)
 • واکاوی الزامات و بایسته های اجرای مطلوب برنامه درسی پژوهش کاربردی در مدارس ابتدایی منتشر شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی (1399)
 • بررسی و تبیین عوامل موثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار منتشر شده در پژوهشهای مدیریت عمومی (1399)
 • ایده آلیسم و تعلیم و تربیت منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1399)
 • بررسی رابطه کار احساسی با تعارض کار- خانواده با نقش میانجی تنش شغلی و تعدیل کننده های حمایت اجتماعی و استقلال در کار پرستاران زن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر منتشر شده در مجله دانشکده پزشکی مشهد (1399)
 • Investigate the Relationship between Leadership Style and Job Satisfaction among Employees of the Department of Education in Bushehr Province منتشر شده در مجله تجارب تعلیم و تربیت (1398)
 • طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه دوم مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها منتشر شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی (1398)
 • برساخت های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس منتشر شده در فصلنامه مطالعات برنامه درسی (1398)
 • بررسی محتوا در برنامه ریزی درسی منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • جایگاه فلسفه در محتوای کتاب درسی منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • تاثیر فرهنگ در برنامه ریزی درسی منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • اهمیت برنامه درسی پنهان در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • جایگاه برنامه درسی در یادگیری کودکان منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • تاثیر برنامه درسی در تدریس معلمان منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • آموزش مبتنی بر فرهنگ در دوره ابتدایی منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • تکنولوژی آموزشی در برنامه درسی منتشر شده در پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • Relationship of Using Information Technology and Adaptability to Teachers Common Sense منتشر شده در مجله تجارب تعلیم و تربیت (1397)
 • برنامه درسی پنهان و نقش آن در مدارس منتشر شده در ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری (1396)
 • واکاوی فلسفه اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم منتشر شده در فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی (1396)
 • بررسی اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام منتشر شده در فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی (1396)
 • بررسی و ارزیابی نارسایی ویژه یادگیری اختلالات یادگیری کودکان و دانش آموزان منتشر شده در فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی (1396)
 • بررسی تاثیر جو سازمانی بر سکوت سازمانی؛ مطالعه ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد منتشر شده در فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی (1395)
 • بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر با خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس شهرستان لامرد منتشر شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی (1390)
 • مقایسه ی رفتار اطلاع یابی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده منتشر شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی (1390)
 • Fatemeh Kia1, Fraydoon Rahnamay Rood Poshti2* , Farhad Ghafari2, Seyed Ah mad Hashemi3, Nader Tavakoli4..... Identification of the Requirements for th e Effective Human Resource Development in the Health System... Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) Med J Islam Repub Irran. 2021(14 Oct);35.135. https://doi.org/10.47176/mjiri.35. (2021)
 • Mahmoud Hassani1, Seyyed Ahmad Hashemi2, Mahdi Bagheri3...The Role of Individual and Collective Components on the Formation of Social Trust in Secondary High School Students Iranian journal of educational Sociology (Interdisciplinary Journal of Education) Available online at: http://www.iase-idje.ir/ Volume 4, Number 1, March 2021 (2021)
 • Zahra Qashqaei1, Zahra Taleb2, Seyed Ahmad Hashemi3... Providing a Model of Effective Components on Assessment the Quality of Educational Services in Education Iranian Journal of Educational Sociology (Interdisciplinary Journal of Education) Available online at: http://www.iase-idje.ir/ Volume 4, Number 1, March 2021 (2021)
 • مظاهر بابایی 0، سیداحمد هاشمی 8، عباس قلتاش...ارائه الگوی مدیریت استعداد برای مدیران آموزش: یک مطالعه کیفی فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار سال پانزدهم، شماره 3، پاییز 0011 - صص 5 (2021)
 • Mahmood Rahmani, Seyd Ahmad Hashemi, Mehdi Bagheri...The Influence of Managers Competency Dimensions on Entrepreneurial Behavior of Training Departments Iranian journal of educational Sociology Volume 2, Issue 1 (1-2019) (2019)
 • Nehzat Safaei,Seyd Ahmad Hashemi,Abbas Gholtash, Ali Asghar Mashinchi...Explaining the Aesthetic Principles of Khaje Nasir and Rousseau's Thoughts to Develop an Artistic Pattern for for Elementary Students. Iranian journal of educational Sociology Volume 2, Issue 2 (6-2019) (2019)
 • Reza Gholamian, Seyed Ahmad Hashemi, Ali Asghar Mashinchi,Mohammad Behroozi...Designing an Integrated Social Education Curriculum Pattern in Elementary School Iranian journal of educational Sociology (Interdisciplinary Journal of Education)Available online at: http://www.iase-idje.ir/ Volume 2, Number 4, December 2019 Designing (2019)
 • Seyyed Ahmad Hashemi , Nehzat Safaei...Relationship of Using Information Technology and Adaptability to Teachers Common Sense Journal of Education Experiences, Vol 1, No 1, summer 2018 (2018)
 • علی اصغر ماشینچی -سیداحمد هاشمی -کامران محمدخانی...Model to evaluate faculty competence in shojk education of educational city فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری شماره ی 45زمستان 2016 (2016)
 • Seyed ahmad hashemi...Supervision and evaluation role in higher education effectiveness Shiraz journal of system management,vol.1(3) ,2013 (2013)
 • Seyed ahmad hashemi-mohammad sadegh hoseini-abilfazl abbasi...Development of Human Sources Competence is the Necessity of Organizational Processes Development Shiraz journal of system management, special Issue(0),2013 (2013)
 • فاطمه کیا- فریدون رهنمای رودپشتی- فرهادغفاری - سید احمد هاشمی - نادر توکلی...ارائه الگوي توسعه سرمایه انسانی در نظام اقتصاد سلامت کشور مجله علوم پزشکی رازی دوره 28 ، شماره 3، خرداد 1400 (1400)
 • عبدالله جاسمی- سیداحمدهاشمی...بررسی مولفه های نظام آموزشی ایران و مکتب فلسفی ایدهآلیسم)مطالعه کیفی( مجله ی توسعه ی آموزش جندی شاپور فصلنامه ی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی سال دوازدهم، شماره 2 ، تابستان 1400 (1400)
 • سیده زهرا نبوی زاده 1 ، علی اصغر ماشینچی 2 *، سید احمد هاشمی 3 ، صدیقه محمدجانی...شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق ارزضیابی توصیفی در نظام آموزش ابتذایی ایران و مقایسه ارزضیابی توصیفی ایران با کطورهای منتخب جامعه شناسی آموزش و پرورش،دوره14 شماره1بهاروتابستان1400صفحات241-253 (1400)
 • محمود حسنی 1 ، سید احمد هاشمی 2 و مهدی باقری...ارائه الگویی برای شکل گیری اعتماد اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی سال دوازدهم، شماره سوم، تابستان 1400 )پیاپی 4 (1400)
 • یوسف رازقی پور- سیداحمدهاشمی- مختاررنجبر- عباس قلتاش...ارائه الگوی مطلوب تربیت شهروند الکترونیک با توجه به مبانی فلسفی تربیت شهروندی فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت- دوره 5، شماره 3، پاییز1400 (1400)
 • کمال جلالی – زهرا طالب – سیداحمد هاشمی...الگوی ارزشيابي مبتني بر شایستگي براساس سند تحول بنيادین در مدارس متوسطه سما، یک مطالعه کيفي فصلنامه ی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور، سال دوازدهم، ویژه نامه 1400 (1400)
 • عباس حضرتی، سید احمد هاشمی، عباس قلتاش، علی اصغر ماشینچی...طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی فصلنامه علمی تدریس پژوهی، دوره 8، شماره 3،پاییز 1399،صفحه 122-97 (1399)
 • زهره طایفه سیفی، سیداحمدهاشمی، عباس قلتاش...طراحی الگوی مدیریت استعداد مدیران مدارس : رویکرد آمیخته... دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، سال نهم، شماره2، پاییز و زمستان 99، صص 63-35 (1399)
 • محمد حسین رفعت، سید احمد هاشمی، علی اصغر ماشین چی، محمد بهروزی...طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول نشریه علمی آموزش در علوم انتظامی، سال هشتم، شماره 28، زمستان 1399 (1399)
 • مرجان جنابی، مریم سیف نراقی ، عزت الله نادري، سید احمد هاشمی ...بررسی الگوي محتواي کتاب درسی تاب آوري دانش آموزان استثنایی با استفاده از مؤلفه هاي برنامه درسی تایلر مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی(پذیرش) دوره 27، شماره 28، بهار 1399، صفحه 131-153 (1399)
 • فرامرز نصری، سیداحمدهاشمی، محمدرضا بستانی، غلامرضا پرویزی...تأثیر راهبرد یادگیری مشارکتی توأم با رسانه های دیداری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران تفنگدار دریایی در درس جنگهای نوین علمی پژوهشی. فصلنامه علمی آموزشی علوم دریایی– بهار99 – شماره20 (1399)
 • مرجان جناب، مریم سیف نراقی، عزت الله نادری، سیداحمدهاشمی ...استخراج بارعاملی گویه های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی براساس مولفه های درسی تایلر فصل نامه آموزش درعلوم انتظامی- سال هفتم/شماره25/بهار1399 (1399)
 • عبدالله جاسمی- سیداحمدهاشمی...بررسی مولفه های سبک نظام آموزشی ایرانی اسلامی و مکتب فلسفی پراگماتیسم فصلنامه علمی- پژوهشی سبک زندگی بامحوریت سلامت دوره4-شماره2-تابستان1399 (1399)
 • عباس‌حضرتي،سيداحمدهاشمي،‌عباس قلتاش، علي اصغر ماشينچي...واکاوی الزامات و بایسته های اجرای مطلوب برنامه درسی پژوهش کاربردی در مدارس ابتدایی فصلنامه علمي پژوهش در برنامه ریزی درسی،سال هفدهم، شماره 40، زمستان 1399 (1399)
 • سیدکمال علایی موسوی- سیداحمدهاشمی- مهدی باقری...شایستگی های حرفه ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جامعه شناسی آموزش و پرورش- دوره13- شماره2-پاییزوزمستان 1399 (1399)
 • رضا غلامی ، سید احمد هاشمی ، علی اصغر ماشینچی ، محمد بهروزی...روش های یاددهی- یادگیری برنامه درسی تلفیقی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی سال یازدهم، شماره چهارم، تابستان 1399 ،پیاپی (1399)
 • سعیده طاهري طیبی 1 ، سید احمد هاشمی 2، عباس قلتاش 3، علی اصغر ماشین چی...طراحی الگوي برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1399 صص 125-103 (1399)
 • سید احمد هاشمي 1 مختار رنجبر 2 علي اصغر ماشینچي 3 محمد کارگر 4 محمد بهروزی 5 مهدی نوروزی ...تاثیر روش آموزشی مونته سوری بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع پیش دبستانی شهر بوشهر مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 63 ، شماره 4 2688- مهر- آبان 99 ، صفحه 2697 (1399)
 • رضا زارع 1 علي رضا فتحي زاده* 2 سید احمد هاشمي 3 مختار رنجبر 4 علي اصغر ماشینچي 5 مهدی نوروزی ...رضا زارع 1 علي رضا فتحي زاده* 2 سید احمد هاشمي 3 مختار رنجبر 4 علي اصغر ماشینچي 5 مهدی نوروزی ...بررسی رابطه کار احساسی با تعارض کار خانواده با نقش میانجی تنش - شغلی و تعدیل کنندههای حمایت اجتماعی و استقلال در کار پرستاران زن بیمارستان ایران شهر ایرانشه (1399)
 • سید احمد هاشمی...رابطه ی نگرش معلمان در خصوص استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطه اول فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال98 , شماره 4 (1398)
 • عباس میر، مهدی باقری، سید احمد هاشمی ...ارائه الگوی تجاری سازی دانش با رویکرد مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، سال 1398 , شماره 4 (1398)
 • کبری خواجه پور، عباس قلتاش، سیداحمد هاشمی، علی اصغر ماشینچی...تدوین مولفه های برنامه درسی سواد تغذیه ای از منظر کارشناسان و متخصصان در دوره دوم متوسطه.. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو درمدیریت آموزشی,شماره 1,بهار 1398 (1398)
 • دنیا گندمکار، عباس قلتاش، سیداحمد هاشمی، علی اصغر ماشینچی مرجان جنابی، مریم سیف نراقی ، عزت الله نادري، سید احمد هاشمی ....طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه دوم مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش دربرنامه درسی سال شانزدهم – دوره دوم-شماره34-تابستان1398 (1398)
 • جمشید امیدی، سیداحمد هاشمی، عباس قلتاش، علی اصغر ماشینچی...الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی دوره ی متوسطه مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها فصلنامه نظریه و عمل پاییز و زمستان 1398 , شماره14 (1398)
 • جمشید امیدی، سیداحمد هاشمی، عباس قلتاش، علی اصغر ماشینچی...برساخت های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی بر مدارس مطالعات برنامه درسی، سال 1398 , شماره53 (1398)
 • بتول قائدی، عباس قلتاش، سیداحمد هاشمی، علی اصغر ماشینچی ...اثربخشی تدریس مبتنی بر ساختن گرایی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی,تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی تدریس پژوهی-دانشگاه کردستان سال 1398 , شماره 2 (1398)
 • کبری خواجه پور،سیداحمد هاشمی عباس قلتاش،علی اصغر ماشینچی ...طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی سواد تغذیه ای برای دوره متوسطه دوم فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر1398 (1398)
 • عباس میر- مهدی باقری-سیداحمدهاشمی ...تاثیررویکرداجتماعی نقش مدیریت دانش برتجاری سازی دانش فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر-سال سیزدهم،شماره اول- بهار1398 (1398)
 • دنیاگندمکار،عباس قلتاش، سیداحمدهاشمی، علی اصغرماشینچی ...تدوین واعتباریابی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر-سال سیزدهم،شماره دوم- بهار1398 (1398)
 • عباس میر -مهدی باقری - سیداحمد هاشمی ...تاثیر رویکرد اجتماعی نقش مدیریت دانش بر تجاری سازی دانش فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر، 1398کدمقاله(ISS_1810_1682 (1398)
 • ابراهیم صحرانشین- سیداحمد هاشمی- عباس قلتاش- مختار رنجبر ...تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و مطهری در تربیت شهروندی فصلنامه پژوهشنامه تربیتی سال 98 , شماره 62 (1398)
 • محمود رحمانی،سیداحمد هاشمی،مهدی باقری...تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی سال 1398 , شماره 2 (1398)
 • کبری خواجه پور، سیداحمد هاشمی، عباس قلتاش، علی اصغر ماشینچی...طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی سواد تغذیه ای برای دوره متوسطه دوم فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشترسال 1398 , شماره 1 (1398)
 • نهضت صفایی، سیداحمد هاشمی عباس قلتاش، علی اصغر ماشینچی...تبیین مبانی زیباشناسانه اندیشه های خواجه نصیر و رسو در تربیت هنری فصلنامه پژوهشنامه تربیتی سال 98 , شماره 62 (1398)
 • سیداحمد هاشمی -علیرضا تنوری...اثرات تمرکز زدایی بر یادگیری درکلاس درس فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی سال 1398 (1398)
 • حافظ شریفات، سیداحمد هاشمی...ارتباط فلسفه در یادگیری کودکان فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی سال 1398 ,شماره 6 (1398)
 • سیداحمد هاشمی، میترا تقی پور..جایگاه برنامه درسی در یادگیری کودکان فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی سال 1398 , شماره (1398)
 • نصرالدین کرمی شیرازی سیداحمد هاشمی...مفاهیم برنامه درسی فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی سال 1398 ,شماره 6 (1398)
 • سیداحمد هاشمی محبوبه جعفرپور...تأثیر برنامه درسی در تدریس معلمان فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی سال 1398 , شماره 24 (1398)
 • یوسف محمدیان، سیداحمد هاشمی، مختار رنجبر...واکاوی مؤلفه های حقوق بشر در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ی آموزش ابتدایی ایران فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی سال 1398 ,شماره 6 (1398)
 • نازیلا بقایی، علی اصغر ماشینچی، سیداحمد هاشمی ...بررسی محتوا در برنامه ریزی درسی فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی سال 1398 , شماره 24 (1398)
 • سیداحمد هاشمی، امیرحسین دهقان منشادی ...نقش آموزش و پرورش در فلسفه تعلیم و تربیت فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی 1398 (1398)
 • نسرین شنبهی سیداحمد هاشمی ...فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزشی دوره ابتدایی فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی سال 1398 ,شماره 6 (1398)
 • سید احمد هاشمی...بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جامعه پذیری سازمانی با بهره وری کارکنان مراکز درمانی شهرستان لامرد مجله علوم پزشکی رازی،شماره ۶ - ( شهریور ۱۳۹۷ ) جلد ۲۵ شماره ۶ صفحات ۹۷-۱۰۵ (1397)
 • سید احمد هاشمی...اثربخشی آموزش گروهی شفقت خود بر فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان فصلنامه علمی پژوهشی روش ها ومدل ها ی روان شناختی-سال نهم-شماره31-بهار97 (1397)
 • فاطمه کیا، سید احمد هاشمی، عبداله شجاعی ...بررسي تاثير برنامه آموزشي كاهش كمردرد بر ميزان كيفيت زندگي كاركنان شبكه بهداشت مجله علوم پزشكي رازي دوره 25 ، شماره 170 ، مرداد 1397 (1397)
 • سیداحمدهاشمی، ابوالفضل عباسی ...طراحی الگوی سنجش رضایت شهروندان و مراجعین مدیریت خدمات شهری و کانال های ارتباط با شهروند (مورد کاوی: منطقه ویژه اقتصادی پارس) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 9 ، شمارۀ پیاپی 32 ، بهار1397 (1397)
 • سید احمد هاشمی...بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در شهرستان لامرد در سال تحصیلی 1397 مجله نوآوری های مدیریت آموزشی، سال سیزدهم، شماره دوم (مسلسل 05 ) ، بهار1397 (1397)
 • سیداحمدهاشمی – ابوالفضل عباسی ...توسعه بهسازی رهبران آموزشی یک رهیافت پژوهشی جهت شناسایی موانع وچالشهای فرارو فصلنامه علمی پژوهشی رهبري ومدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحدگرمسار-سال دوازدهم-شماره2-تابستان97-صص221-240 (1397)
 • سید احمد هاشمی ، سیده بتول حسینی ...بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی )فعالیتهای فوق برنامه( بر افزایش مهارتهای اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی،دانشگاه،آزاداسلامی واحدبجنورد- سال سیزدهم، تابستان 1397 (1397)
 • عباس میر ، مهدی باقری ، سیداحمد هاشمی ...مولفه های موثر بر تجاری سازی دانش بر اساس مدیریت دانش پذيرش درفصلنامه علمي- پژوهشي رهبري ومديريت آموزشي- ديماه 1397 (1397)
 • جمشیدامیدی- سیداحمدهاشمی- عباس قلتاش-علی اصغرماشینچی ...طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه فصلنامه رهبری ومدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحدگرمسار-سال دوازدهم-شماره2-تابستان1397-صص25-39 (1397)
 • سید احمد هاشمی، ابوالفضل عباسی، زینب هاشمی ....مقايسه ی ميزان انطباق دانشگاههای آزاد اسلامي و دولتي استان فارس با ويژگيهای دانشگاههای هزاره سوم از ديدگاه متخصصان و صاحبنظران فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، دوره هشتم، شماره 32، زمستان 1396 (1396)
 • سیداحمدهاشمی- فاطمه کیا ...بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدي سلامت اداري در کارکنان مرکزبهداشت درمان لامرد مجله علوم پزشکی رازی-دوره 24 شماره162- آذرما1396 (1396)
 • محمد رزاقی،سيداحمد هاشمي...رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش آموزان فصلنامه علمی پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي سال هشتم شماره دوم زمستان1396 (1396)
 • سيد احمد هاشمی ، فاطمه خدابخشی صادق آبادی...برنامه درسی پنهان و نقش آن در مدارس مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري، دوره دوم، شماره هشتم، خرداد ماه 1396 (1396)
 • عباس‌قلتاش‌،سیداحمدهاشمی- مریم ستایش فر ...تحلیلی براختلالات یادگیری دانش آموزان ابتدایی فصلنامه مطالعات روانشناسی وعلوم تربیتی،دوره3،شماره2،تابستان1396 (1396)
 • سیداحمدهاشمی – رضااشگرف- ژاله قاسمی ...بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومدیریت احساسات مدیران(مطالعه موردی شرگت پالایش گازپارسیان) فصلنامه علمی تخصصی مطالعات روانشناسی وعلوم تربیتی- دوره3-شماره3-پاییز96 (1396)
 • سيد احمد هاشمی ، یوسف رزاقی پور ، زیبا بسارده ...فلسفه،کودک و فضاي مجازي مجله علمی پژوهش در فقه و حقوق )سال دوم(شماره 5 / پاییز 1396 / - 103 (1396)
 • سید احمد هاشمی – مریم ستایش فر ...بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه نهج البلاغه فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی ، دوره 1، شماره 3، زمستان 1396 ، ص107 (1396)
 • سید احمد هاشمی – مریم ستایش فر ...واکاوی فلسفه اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره 3، شماره 4، زمستان 1396 63- صفحات 54 ISSN: 2476-5074 (1396)
 • سید احمد هاشمی ابراهیم صحرانشین نهضت صفایی...بررسی رابطه سلامت اجتماعی با میل شغلی وفرسودگی مزمن دوفصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان (1396)
 • سیداحمدهاشمی- رضادرخشنده ...بررسی اندیشه های تربیتی درفلسفه تطبیقی ازدیدگاه فارابی ومطهری فصلنامه مطالعات روانشناسی وعلوم تربیتی- دوره 3،شماره1-بهار1396 ISSN:2476-500 (1396)
 • سید احمد هاشمی ، مریم ستایش فر ...بررسی اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره 3، شماره 4، زمستان 1396 96- صفحات 79 ISSN: 2476-5074 (1396)
 • سیداحمدهاشمی، علی اصغرماشینچی، کامران محمدخانی ..ارایه مدل ارزیابی شایستگی های هیئت علمی در نظام دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس فصلنامه ی علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال هفتم ، شماره 4 ، زمستان 95 (1395)
 • سید احمد هاشمی...بررسی تأثیر جوسازمانی بر سکوت سازمانی؛ مطالعه ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی سال سوم، شماره 01 ، زمستان 95 (1395)
 • سیداحمدهاشمی – ابوالفضل عباسی ...ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک از دیدگاه اساتید و دانشجویان فصلنامه علمی پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی ،سال دهم ، شماره 5 ، زمستان 1395 (1395)
 • سیداحمدهاشمی...بررسی عوامل اجنماعی موثر بر مشارکت سیاسی زنان (مطالعه موردی : زنان 18 تا 39 سال شهرستان لامرد) فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی زن و جامعه ، سال 1393، سال ششم، شماره ی اول، بهار 1394 (1394)
 • سیداحمدهاشمی...بررسی رابطه استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشکده پرستاری لامرد نشریه علمی - پژوهشی راهبرد های آموزش در علوم پزشکی، دوره 8 ، شماره 1،سال 1394 (1394)
 • سیداحمدهاشمی- ابوالفضل عباسی...ارز یابی کیفیت فرایند تدریس در دانشکده پرستاری شهر لامرد در سال تحصیلی 93-94 نشریه علمی-پژوهشی راهبرد های آموزش در علوم پزشکی، دوره 8 ، شماره 3،سال 1394 (1394)
 • سیداحمدهاشمی...بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و بهره وری با نقش واسطه گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدلامرد فصلنامه ی علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره چهارم،سال 1393 (1393)
 • سیداحمدهاشمی...بررسی نقش واسطه گری سلامت روانی در رابطه بین تعهد مذهبی با عملکرد شغلی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی روش ها و مدل های روانشناختی ،سال 1393، دوره5،شماره18 (1393)
 • سیداحمدهاشمی...بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در شهرستان لامرد فصلنامه ¬ی علمی- پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره¬ ی سوم، 1393 (1393)
 • سیداحمدهاشمی- ابوالفضل عباسی ...بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با میل به ماندگاری مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لامرد فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های مدیریت آموزشی، سال نهم، شماره چهار (مسلسل 36)،سال 1393 (1393)
 • سیداحمدهاشمی، سیروس حدادنیا، حجت اله فانی ...رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی از دیدگاه مدیران گروه های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی فصلنامه ی علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شماره چهارم،سال 1392 (1392)
 • سید احمدهاشمی- سیدرضابلاغت- زری خزاعی- محمدمحمودوند ...بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خود کنترلی معلمان ابتدایی شهر زاهدان فصلنامه ی علمی – پژوهشی نوآوری مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره سوم ( مسلسل31)، تابستان 1392، (1392)
 • سیداحمدهاشمی...توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر سطح آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد شاخص‌های برنامه‌ریزی فصلنامه ی علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشي ،سال سوم ،شماره ي دوم ،سال 1391 (1391)
 • سیداحمدهاشمی، حسین فیاض بخش، ابوذرهمتی، حبیب نکویی .مقايسه ی رفتار اطلاع يابي معلمان پژوهنده و غير پژوهنده فصلنامه ی علمي- پژوهشي پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره ی سی و یکم، سال 1391 (1391)
 • سیداحمدهاشمی، ابوذرهمتی، ابوالفضل عباسی ...بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحدهای منطقه یک فصلنامه ی علمی-پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،شماره دوم،1391 (1391)
 • سیداحمدهاشمی، احمدصادقی فرد، ابوذرهمتی ...بررسي ارتباط بين انواع سبک تفکر با خلاقيت و نوآوري مديران مدارس شهرستان لامرد فصلنامه ی علمي-پژوهشي پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره ی سی ام،سال 1390 (1390)
 • سیداحمدهاشمی- سیدرضابلاغت ...خردورزی ضرورتی برای تولید علم در دانشگاه ¬ها: بررسی راه¬ های ترویج و توسعه ¬ی خردورزی در دانشگاه¬ ها به منظور تولید علم فصلنامه ¬ی علمی- پژوهشی تولید علم، شماره¬ ی شانزدهم،سال 1390 (1390)
 • سیداحمدهاشمی، زهرازین الدینی، عزت الله نادری، علی شریعتمداری، مریم سیف نراقی...توسعه¬ ی علمی در دانشگاه ¬ها با تدوین کتاب ¬های درسی بر مبنای اصول و معیارهای مناسب فصلنامه ی علمی -پژوهشی توليد علم، شماره ی هشتم،سال 1389 (1389)
 • سیداحمدهاشمی- ابوذرهمتی ...بررسي ميزان استفاده از مفاهيم تربيت شهروندي در محتواي کتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره ی راهنمايي از ديدگاه دبيران فصلنامه ¬ی علمی- پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی، شماره ¬ی اول،سال 1389 (1389)
 • سیداحمدهاشمی- سکینه درویش پورفراغه - ابوذرهمتی ...بررسي رابطه ی بين جو سازماني با تعهد سازماني و روحيه¬ ی معلمان در مدارس راهنمايي دخترانه ی شهر مرودشت فصلنامه ¬ی علمی- پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره¬ ی چهارم،سال 1389 (1389)
 • سیداحمدهاشمی-عزت الله نادری- علی شریعتمداری-مریم سیف نراقی ...نگرش سیستمی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش تفکر محور و توسعه¬ ی علمی فصلنامه ¬ی علمی- پژوهشی تولید علم، شماره¬ ی ششم،سال 1389 (1389)
 • سیداحمدهاشمی- ابوذرهمتی- محمودرضاکاظمی ...تحليل محتواي مهارت ¬هاي اجتماعي – اقتصادي سال اول پيش حرفه ¬اي دانش آموزان کم توان ذهني از منظر خوانايي با استفاده از تکنيک ¬هاي خوانايي (روش کلوز ، روش بررسي تصاوير و روش بررسي پرسش¬ ها) و نظرات دبيران اين درس فصلنامه ¬ی علمی- پژوهشی انديشه¬ هاي تازه در علوم تربيتي، شماره ¬ی چهارم،سال 1389 (1389)
 • سیداحمدهاشمی- ابوذرهمتی...مقایسه ی بکارگیری راهبردهای یادگیری توسط دانشجویان موفق و ناموفق فصلنامه ی علمی- پژوهشی انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، شماره ی دوم،سال 1387 (1387)
 • سیداحمدهاشمی- ابوالفضل عباسی ...بررسی وضعیت آموزش فلسفه در برنامه‌ی درسی سه ساله اول دوره‌ی ابتدایی از دیدگاه معلمان فصلنامه پژوهشنامه تربیتی،دوره 11، شماره 48، پاییز 1395 (0)

Books

 • کتاب دانشنامه ایرانی برنامه درسی، مدخل شماره" 9-3-2-2-9 " با عنوان پژوهش اسطوره شناسی (انجمن مطالعات برنامه درسی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش وپرورش) - 1399 - Persian
 • کتاب دانشنامه ایرانی برنامه درسی، مدخل شماره" 9-3-2-9 " با عنوان پژوهش جستار نظر ورزانه (انجمن مطالعات برنامه درسی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش وپرورش) - 1399 - Persian
 • کتاب فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران (خانه ریاضیات) - 1398 - Persian
 • کتاب آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان (خانه ریاضیات) - 1398 - Persian
 • کتاب تعلیم وتربیت در کلاس های چند پایه (ندای کارآفرین) - 1398 - Persian
 • کتاب اصول برنامه ریزی درسی (نوروزی) - 1398 - Persian
 • کتاب اثربخشی برنامه درسی (ندای کارآفرین) - 1398 - Persian
 • کتاب اصول مدیریت آموزشی (پایتخت فرهنگی) - 1398 - Persian
 • کتاب مدیریت ورهبری درآموزش وپرورش (پایتخت فرهنگی) - 1398 - Persian
 • کتاب درس پژوهی گامی دررشد حرفه ای معلمان (آپامهر) - 1398 - Persian
 • کتاب خلاقیت ویادگیری درآموزش وپرورش (پایتخت فرهنگی) - 1398 - Persian
 • کتاب روش¬های تدریس پیشرفته (تایماز) - 1397 - Persian
 • کتاب جستاری در کلاسهای سازنده گرا (ندای کارآفرین) - 1397 - Persian
 • کتاب مشارکت والدین در یادگیری (گیوا) - 1397 - Persian
 • کتاب مبانی روانشناختی و اجتماعی برنامه ریزی درسی (پارلاق قلم) - 1397 - Persian
 • کتاب مدیریت منابع انسانی (پارلاق قلم) - 1397 - Persian
 • کتاب اقدام پژوهی ( راهنمای عمل ) (فرهوش) - 1397 - Persian
 • کتاب روابط انسانی در سازمانهای آموزشی (فرهوش) - 1397 - Persian
 • کتاب روش هاي تحقيق كيفي و آميخته (گیوا) - 1397 - Persian
 • کتاب رسانه و برنامه درسی (پارلاق قلم) - 1397 - Persian
 • کتاب آسیب های اجتماعی طلاق (ندای کارآفرین) - 1396 - Persian
 • کتاب نظریه¬های برنامه درسی (شیوا رسا) - 1396 - Persian
 • کتاب فراتر از یادگیری با ارزشیابی توصیفی (تایماز) - 1396 - Persian
 • کتاب تفکرانتقادی درعلوم تجربی دوره ی ابتدائی (تایماز) - 1396 - Persian
 • کتاب تربیت درنهج البلاغه (سبزیاران گستر) - 1396 - Persian
 • کتاب اخلاق حرفه ای (تات) - 1396 - Persian
 • کتاب مهارتهای تصمیم گیری وحل مساله (تات) - 1396 - Persian
 • کتاب فلسفه تطبیقی(اسلام،پراگماتیسم،فمنیسم) (ندای کارآفرین) - 1396 - Persian
 • کتاب اصول برنامه ریزی آموزشی ودرسی برای مدیران مدارس (آوای نور) - 1396 - Persian
 • کتاب اندیشه های تربیتی ابن سینا وجان دیویی (سبزرایان گستر) - 1396 - Persian
 • کتاب بازی وخلاقیت (ندای کارآفرین) - 1396 - Persian
 • کتاب فرهنگ رسانه درخانواده وجامعه (ندای کارآفرین) - 1396 - Persian
 • کتاب کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش (فرهوش) - 1396 - Persian
 • کتاب آرای تربیتی فارابی وپیاژه (سبزرایان) - 1396 - Persian
 • کتاب مسولیت پذیری مدیران مدارس (ندای کارآفرین) - 1396 - Persian
 • کتاب تکنولوژی آموزشی (تایماز) - 1395 - Persian
 • کتاب آموزش و پرورش تطبیقی (تایماز) - 1395 - Persian
 • کتاب مبانی طراحی آموزشی (تایماز) - 1395 - Persian
 • کتاب روانشناسی یادگیری (تایماز) - 1395 - Persian
 • کتاب مدیریت آموزشگاهی (تایماز) - 1395 - Persian
 • کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی –اجتماعی (تایماز) - 1395 - Persian
 • کتاب توسعه تربیتی پایدار با نگاهی به مدارس هوشمند (سبط النبی) - 1395 - Persian
 • کتاب برنامه ریزی درسی (اصول و کاربرد) (دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد) - 1394 - Persian
 • کتاب تدریس موثر(شواهدواقدامات) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1394 - Persian
 • کتاب مبانی مدیریت آموزشی (تایماز) - 1394 - Persian
 • کتاب مطالعه¬ غیر درسی (جایگاه و کاربرد) (تایماز) - 1394 - Persian
 • کتاب آموزش علوم تجربی دردوره ابتدائی (تایماز) - 1394 - Persian
 • کتاب نگرش سیستمی در برنامه¬ریزی آموزشی و درسی (تایماز) - 1394 - Persian
 • کتاب فلسفه آموزش و پرورش (تایماز) - 1394 - Persian
 • کتاب روش¬های تحقیق در علوم انسانی (تایماز) - 1394 - Persian
 • کتاب اندازه¬گیری و سنجش در علوم تربیتی (تایماز) - 1394 - Persian
 • کتاب آموزش هنر در دوره ابتدایی (تایماز) - 1394 - Persian
 • کتاب فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد) - 1393 - Persian
 • کتاب تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم و تربیت (دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد) - 1393 - Persian
 • کتاب هنر و تربیت دینی (تایماز) - 1393 - Persian
 • کتاب مدارس هوشمند (تایماز) - 1393 - Persian
 • کتاب هویت حرفه¬ای معلمان(اصول و راهکارها) (تایماز) - 1393 - Persian
 • کتاب آموزش عالی (مفاهیم و رویکردها) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1392 - Persian
 • کتاب تعلیم و تربیت اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1392 - Persian
 • کتاب فرهنگ و تعليم وتربيت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1392 - Persian
 • کتاب والدین و آموزش و پرورش (مشارکت والدین در مدارس) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1391 - Persian
 • کتاب پژوهش در علوم تربيتي وروان شناسي(بررسي انواع پژوهش به همراه راهنماي عملي نگارش پايان نامه، رساله ومقاله) (خسرو وشيرين) - 1391 - Persian
 • کتاب انگیزش (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد) - 1391 - Persian
 • کتاب مقدمه ای برروشهای تحقیق در فلسفه (باتاکیدبرفلسفه تعلیم وتربیت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1390 - Persian

Teaching Experience

 • استاد تمام دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیک(1395-تاکنون )
 • استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی(1395-تاکنون )
 • استاد تمام دانشگاه آزاداسلامی واحد لامرد(1385-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه آموزش ابتدایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه دکتری علوم تربیتی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدلامرد (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • اختصاص گرنت پژوهشي در سال هاي 1394 و 1398 به واسطه ي برجستگي فعاليت هاي پژوهشي. (1398)
 • اختصاص دو پایه تشویقی مربوط به سال های 1397 و 1398 بر اساس فعاليت هاي برجسته علمي و پژوهشي. (1398)
 • پژوهشگر برتر منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال1397. (1397)
 • پژوهشگر نمونه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در گروه علوم انسانی و اجتماعی از سال تحصیلی 1388 تا1396 . (1396)
 • پژوهشگر برتر منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال 1393. (1393)
 • مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در سطح استان فارس در سال های 1392 و 1393. (1393)
 • مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در سطح کشوری در سال 1392. (1392)
 • پژوهشگر برتر منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال 1390. (1390)
 • دریافت لوح سپاس از استاندار فارس به پاس کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد در سال 1390. (1390)

Workshops

 • دوره اصول برنامه ریزی آموزشی - دفترتوانمندسازی ومهارت های کاربردی دانشگاه آزاد (1398)
 • ارتباط موثرومهارت میان فردی - دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد (1397)
 • دوره بررسی وتحلیل فرهنگ ازدیدگاه نظریات نوین - دفترتوانمندسازی ومهارت های کاربردی دانشگاه آزاد (1397)
 • آسیب های اجتماعی وتربیتی فضای مجازی - موسسه علوم وفناوری خوارزمی (1396)
 • بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت برمهارتهای شغلی مدیران سطوح ارشد،میانی و عملیاتی - موسسه علوم وفناوری خوارزمی (1396)
 • دوره ی شرکت اعضای هیات علمی درکنفرانسهای بن المللی - مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1388)
 • دوره مقاله نویسی علمی به زبان فارسی - مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1388)
 • دوره ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی - مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1388)
 • آشنایی با روانشناسی تحول - دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد (1386)
 • روانشناسی تربیتی - دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد (1386)
 • دوره آموزشی اقدام پژوهی(پژوهش درعمل) - سازمان آموزش وپرورس استان فارس... علامرودشت (1383)
 • دوره آموشی مدیریت و رهبری درمدرسه - سازمان آموزش وپرورس استان فارس... علامرودشت (1382)
 • دوره آموزشی شاخصهای فرهنگی در دانشگاههای برتر جهان - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک