آقای Masoud Hojat

Masoud Hojat

کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان

Researcher ID: (181675)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران