آقای دکتر Gholamreza Zakiani

Dr. Gholamreza Zakiani

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181758)

17
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Books

  • کتاب فن الاستدلال (دار المعارف الحکمیة) - 2019 - Arabic
  • کتاب جستارهای منطقی (طه) - 1400 - Persian
  • کتاب قیاس (دانشگاه علامه طباطبائی) - 1400 - Persian
  • کتاب مبانی منطقی استقرا (نشر علم) - 1389 - Persian
  • کتاب منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید (دانشگاه علامه طباطبائی) - 1387 - Persian
  • کتاب هنر استدلال (رویش نو) - -1386 - Persian