آقای دکتر Ali Maroosi

Dr. Ali Maroosi

عضو هئیت علمی دانشگاه تربت حیدریه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181760)

35
11
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers