آقای دکتر Mohammad Hadi Homayoun

Dr. Mohammad Hadi Homayoun

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181778)

7
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers