آقای دکتر Gholamreza Taleghani

Dr. Gholamreza Taleghani

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181780)

32
39
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers