آقای دکتر Mansour Zarra-Nezhad

Dr. Mansour Zarra-Nezhad

استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181786)

73
56

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers