آقای دکتر Abass Eghbali

Dr. Abass Eghbali

استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181805)

3
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers