آقای دکتر Kamran Feizi

Dr. Kamran Feizi

استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181835)

15
57
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers