آقای دکتر Amir Manian

Dr. Amir Manian

دانشیار ،دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181837)

28
35
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers